Veelgestelde vragen

Waarom is Cov­er­sto­ries ontworpen?

Merken die meer te vertellen hebben ver­di­enen een eigen plek in de media. Cov­er­sto­ries biedt de dig­i­tale vari­ant van een com­mer­ciele bijlage in een krant of tijd­schrift. Ons doel is om de wereld te ver­lossen van ver­war­rende adver­to­ri­als, door ver­halen merken een opval­lend en smaakvol podium te geven.

Hoe werkt het?

We plaat­sen Cov­er­sto­ries in de adver­ten­tieruimte in de apps en mobiele sites van (nationale) media. Met één klik veran­dert jouw cover in een fullscreen, scroll­baar ver­haal, dat ook plaats biedt aan foto’s en video. De call to action aan het einde brengt lez­ers naar een web­pag­ina naar keuze.

Wie kun­nen Cov­er­sto­ries gebruiken?

Onze klanten bestaan hoofdza­ke­lijk uit merken, cre­atieve bureaus en medi­a­bu­reaus. Cov­er­sto­ries werkt in het bij­zon­der goed voor tech bedri­jven, finan­ciele instellin­gen, NGO’s, cul­turele organ­isaties en her­itage brands.

Hoe kan Cov­er­sto­ries helpen om onze com­mu­ni­catie- en mar­ket­ing­doe­len te bereiken?

Cov­er­sto­ries maakt de ver­halen van jouw merk bek­end bij een breed, kwal­i­tatief pub­liek en beweegt geïn­ter­esseerde lez­ers tot actie. Van het intro­duc­eren van een nieuwe dienst tot het pro­moten van een pod­cast: hier vind je 17 manieren om Cov­er­sto­ries te gebruiken.

Wat kan ik voor resul­taten verwachten?

Vergeleken met gewone native adver­ten­ties wor­den onze cov­ers tot wel 5 keer vaker geopend. De leestijd ligt gemid­deld op 2 minuten en de inter­ac­tie op de call to action hangt af van het soort pro­motie. Om het max­i­male uit je bud­get te halen raden we aan om te starten met een brede selec­tie media, waarna we opti­malis­eren op titels waar jouw ver­halen aan­toon­baar suc­cesvol zijn. 

Wat kost het gebruik van Coverstories?

Je kunt bij ons cam­pagnes boeken vanaf 99 euro per dag. Veel bedri­jven kiezen voor een intro­duc­tiecam­pagne: voor 6.500 euro exclusief btw krijg je in vier weken 500.000 cover impressies in een brede selec­tie Ned­er­landse media (indi­catie, wijzigin­gen voorbehouden).

Voor medi­a­bu­reaus hebben we spe­ciale tarieven.

Waarom zouden we Cov­er­sto­ries gebruiken in plaats van andere native adver­tis­ing oplossingen?

Native adver­tis­ing is een ver­war­rend gebied, waar adver­teerders vaak niet meer in de hand hebben waar en hoe hun ver­halen wor­den gep­re­sen­teerd. Je hebt al snel te maken met matige con­tent van anderen naast jouw ver­halen of ver­sprei­d­ing op web­sites met een laag­waardig pub­liek. Cov­er­sto­ries werkt alleen met kwaliteits­me­dia en zet jouw merk hierin op een voetstuk.

Hoe houden jul­lie click­bait en fake news buiten de deur?

Geen enkele Cov­er­story zal ooit gepub­liceerd wor­den zon­der menselijke con­t­role vooraf op de kwaliteit en integriteit van de inhoud en overeen­stem­ming met onze algemene voorwaarden.

Wat voor met­rics en ana­lyt­ics houden jul­lie bij?

We meten van iedere Cov­er­story de open rate in ver­schil­lende media, het aan­tal lez­ers, de gemid­delde time spent, out­bound clicks op de call to action. Deze data delen we met onze klanten in een per­for­mance report.

Maken jul­lie ook content?

Als aan­vul­lende ser­vice helpen we merken graag bij het pro­duc­eren van aantrekke­lijke cov­ers en unieke ver­halen. Hier­voor werken we samen met ervaren media­mak­ers en een selec­tie groep cre­atieve bureaus.

Welke media zijn beschikbaar?

We kun­nen jouw Cov­er­sto­ries plaat­sen in een brede selec­tie Ned­er­landse media, waaron­der bek­ende kran­ten, nieuws­sites, mag­a­zines en zake­lijke titels. Neem con­tact op of vraag een account aan om alle actuele opties in te zien.

Waarom is Cov­er­sto­ries mobile-only?

Smart­phones zijn het pri­maire scherm gewor­den om met de rest van wereld te inter­ac­teren. In 2019 brachten vol­wasse­nen in het Westen hier al bijna 3 uur per dag door. De over­grote meerder­heid van de bezoek­ers van nieuwsweb­sites komt via mobiele sites en apps en dit aan­deel groeit maan­delijks. Daarom richten we ons bij Cov­er­sto­ries op het beste bereik en leeser­var­ing op mobiel.