Eye Filmmuseum
Eye Filmmuseum
Sluit

Eye is schatbewaarder, pionier en gids in de wereld van de film en de kunst van het bewegend beeld.

www.eyefilm.nl
Eye Filmmuseum

Mini videocollege 3: oorlog en identiteit

Eye presenteert vijf korte videocolleges bij A Tale of Hidden Histories, de nieuwe tentoonstelling over verborgen geschiedenissen. Bekijk aflevering 3 met schrijver-regisseur Ena Sendijarević.

In dit derde deel ver­telt Ena Sen­dij­a­rević over . Lees de high­lights in het arti­kel hier­on­der, geïl­lu­streerd door beel­den uit de ten­toon­stel­ling A Tale of Hid­den His­to­ries.

Bekijk de derde aflevering van de vijf Mini Lectures (13:49 minuten) met schrijver-regisseur Ena Sendijarević. Film by Perrault Pictures.com

Geef ook de post-oor­log gene­ra­tie een stem
Het is logisch dat wan­neer oor­log in een land plaats­vindt er veel ver­ha­len over gemaakt wor­den. Wat ik op een gege­ven moment zag in Bosnië is dat de jon­gere gene­ra­tie daar­on­der begon te lij­den. De men­sen die na de oor­log zijn gebo­ren kon­den op deze manier geen eigen stem krij­gen. Dat is wat heb pro­be­ren te doen met mijn film Take me some­where nice: de jon­gere gene­ra­tie een stem geven, licht op hen schijnen.

Meiro Koizumi, Defect in Vision (2011) © studio hans wilschut

Wat maakt mijn karak­ters mens?
Je bent niet een migrant. Dat is niet hoe iemand opstaat in de och­tend, dat zijn niet de issues waar je dage­lijks, diep in de kern, mee zit. Ik weet zeker dat men­sen eigen­lijk heel op elkaar lij­ken. We wor­ste­len met dezelfde issues. In mijn film wilde ik de exis­ten­tie van mijn karak­ters aan­ra­ken. Wat maakt hen mens? Dan kom je op twee din­gen: de dood, want we gaan alle­maal dood en moe­ten ons daar­toe ver­hou­den. Het tweede is liefde, sek­su­a­li­teit, of die twee samen en hun ver­hou­ding tot elkaar.

Wat de kami­ka­ze­pi­loot ach­ter­laat
Ik was geraakt door de ten­toon­stel­ling in Eye. De men­se­lijke kant kon ik erin zien. Bij­voor­beeld in de scène van de kami­ka­ze­pi­loot en zijn vrouw (Meiro Koi­zumi, Port­rait of a Young Samu­rai), dat gaat over blind zijn voor maat­schap­pe­lijke druk die leidt tot de dood. Eigen­lijk heel gevaar­lijke krach­ten. Maar wat je ziet zijn twee men­sen die eten, je ziet hun ver­hou­ding tot de liefde. Op een gege­ven moment is hij ver­dwe­nen en dan zie je haar, blind, een­zaam. Daar wor­den het men­sen voor mij. Dan denk ik meer aan mijn pro­ble­men, een­zaam­heid en liefde, dan aan die kami­ka­ze­pi­loot. Het con­struct daar­ach­ter komt op deze manier juist extra hard binnen.”

Wie is Ena Sendijarević?

Ena Sen­dij­a­rević is een schrij­ver-regis­seur. Ze stu­deerde in 2014 af aan de Neder­landse Film­aca­de­mie. Na een aan­tal korte films kwam dit jaar (2019) haar eer­ste speel­film uit, Take me some­where nice, waar­mee ze inter­na­ti­o­nale bekend­heid en pres­tige gene­reerde. Haar films gaan over het leven tus­sen cul­tu­ren in.

16 maart t/​m 19 mei 2019: A Tale of Hidden Histories

Waarheid, feiten, herinneringen: zijn het allemaal constructies? Vijf kunstenaars - Broomberg & Chanarin, Omer Fast, Chia-Wei Hsu en Meiro Koizumi - laten zien hoe film, foto’s en geluid worden gebruikt om de grenzen van het geheugen op te zoeken.

16 maart t/m 19 mei 2019: A Tale of Hidden Histories Bezoek de tentoonstelling

Meer verhalen van Eye Filmmuseum