Ebbinge
Ebbinge
Close
Ebbinge

Ebbinge kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.

www.ebbinge.nl

Het nieuwe leiderschaps-programma van Ebbinge en De Transformatiegroep helpt leiders een grote sprong te maken in hun persoonlijke ontwikkeling.

De wereld om ons heen – poli­tiek, eco­no­mie, kli­maat, soci­ale samen­hang – ver­an­dert steeds snel­ler. Onder­ne­men van­daag de dag gaat steeds meer over het anti­ci­pe­ren op nieuwe uit­da­gin­gen op het gebied van tech­no­lo­gie, digi­ta­li­se­ring, nieuwe gene­ra­tie talent aan­trek­ken en behou­den, duur­zaam­heid, etc. Nieuwe vraag­stuk­ken die veelal com­plex zijn, grote invloed op de busi­ness kun­nen heb­ben en waarop de ant­woor­den lang niet altijd voor­han­den zijn.

Twee universele vragen

Wij spre­ken veel lei­ders van onder­ne­mende bedrij­ven over deze uit­da­gin­gen. Het is ons opge­val­len dat hoe ver­schil­lend de uit­da­gin­gen ook zijn, deze in de kern steeds terug te bren­gen zijn tot de vol­gende twee vragen:

• Hoe houd ik als lei­der mijn bedrijf duur­zaam rele­vant en suc­ces­vol in deze snel ver­an­de­rende tijd?

• Welke (per­soon­lijke) ont­wik­ke­ling vraagt dat van mij als leider?

Voor een bedrijf/​leider is het moei­lijk zich vanuit zichzelf te ver­nieu­wen. Daar is vaak een ver­snel­ler van bui­ten voor nodig. Daarom heb­ben we een spe­ci­aal pro­gramma ont­wik­keld dat deze ver­snel­ling faci­li­teert. Waar onder­ne­mer­schap en lei­der­schap elkaar inten­sief ont­moe­ten: Lead our Future.

'Nature as portal to leadership'

Ons programma is op maat gemaakt voor leiders van (middel)grote bedrijven die hun leiderschap verder willen ontwikkelen, om zo beter voorbereid te zijn op de toekomst.

Meedoen aan Lead our Future 2021?

Het programma begint in april 2021. Bezoek ebbinge.nl voor alle details en maak een afspraak voor een persoonlijke intake.

Meedoen aan Lead our Future 2021?Meld je hier aan

Meer verhalen van Ebbinge