Coverstories
Coverstories
Sluit

Coverstories helps visionary brands advertise their stories. Engage thousands of readers in news sites and apps, with open rates of up to 12x the industry average.

coverstories.co
Coverstories

17 slimme manieren om Coverstories te gebruiken

Of je nu een corporate bent, een startup, een culturele organisatie of een NGO: hier vind je een overzicht van creatieve manieren om Coverstories in te zetten voor jouw communicatie- en marketingdoelen.

1. Gebruik Coverstories om een nieuw product of dienst te introduceren

Rele­vant voor: star­tups en andere bedrij­ven die wil­len dat een bre­der publiek van poten­ti­ële gebrui­kers hun nieuwe pro­duct of dienst ontdekt.

Soort con­tent: een korte, voor de lezer nut­tige en bij voor­keur visu­ele intro­duc­tie van bij­voor­beeld je app en het ver­haal erach­ter, met als het kan een korte video.

Sug­ges­tie call to action: down­load de app, start je gra­tis proefperiode

2. Gebruik Coverstories om een groter publiek bekend te maken met je thought leadership 

Rele­vant voor: cor­po­ra­tes en andere bedrij­ven die regel­ma­tig waar­de­volle inzich­ten en opvat­tin­gen online publi­ce­ren om hun repu­ta­tie te versterken.

Soort con­tent: een spraak­ma­kend arti­kel van een CEO of expert, de hoog­te­pun­ten van een nieuw rap­port, inte­res­sante cij­fers en infographics.

Sug­ges­tie call to action: lees onze whi­te­pa­per, down­load het rap­port, ont­vang onze nieuws­brief, neem con­tact op met onze experts

3. Gebruik Coverstories om je innovatie, historie of vakmanschap te belichten

Rele­vant voor: luxe mer­ken en andere mer­ken met een rijke his­to­rie, hi-tech fabri­kan­ten, direct to con­su­mer e‑commerce bedrij­ven die wil­len laten zien wat ze uniek maakt.

Soort con­tent: een gede­tail­leerde blik op een uit­zon­der­lijke uit­vin­ding, een bezoek aan een ate­lier of fabriek, een ver­haal dat laat zien met hoe­veel zorg een pro­duct gemaakt wordt.

Sug­ges­tie call to action: bezoek onze shop, pre-order nu, ont­vang onze nieuws­brief, ont­dek de nieuwe collectie

4. Gebruik Coverstories om (het beste uit) je print publicatie te delen met een online publiek

Rele­vant voor: bedrij­ven en orga­ni­sa­ties die geïn­ves­teerd heb­ben in prach­tige gedrukte uit­ga­ven en op zoek zijn naar een digi­tale manier op deze te delen.

Soort con­tent: ver­ha­len gepro­du­ceerd voor bij­voor­beeld cus­to­mer maga­zi­nes, per­so­neels­bla­den en ander eigen tijd­schrif­ten, bro­chu­res, cata­logi en jaarverslagen.

Sug­ges­tie call to action: vraag onze cata­lo­gus aan, bezoek onze web­site, ont­vang onze nieuwsbrief

5. Gebruik Coverstories om meer steun te krijgen voor jouw goede zaak

Rele­vant voor: goede doe­len en andere orga­ni­sa­ties zon­der winst­oog­merk op zoek naar meer bekend­heid, publieke steun en donateurs.

Soort con­tent: ver­ha­len die samen­han­gen met cam­pag­nes, repor­ta­ges ach­ter de scher­men, inter­views met hulp­ver­le­ners, acti­vis­ten en andere betrok­ke­nen, nieuws­waar­dige onder­zoeks­re­sul­ta­ten en infographics.

Sug­ges­tie call to action: doneer nu, teken de peti­tie, doe mee met de cam­pagne, ont­vang onze nieuws­brief, geef je op voor ons evenement

6. Gebruik Coverstories om opwinding te creeeren rond een nieuwe tentoonstelling, film, boek of voorstelling

Rele­vant voor: uit­ge­vers, film­hui­zen en ‑dis­tri­bu­teurs, musea, the­a­ters en kunstinstellingen.

Soort con­tent: een sneak pre­view video, ach­ter de scher­men foto­re­por­tage van een nieuwe voor­stel­ling, een voor­pu­bli­ca­tie, een inter­view met een acteur, regis­seur, auteur of solist, een per­soon­lijke vir­tu­ele tour.

Sug­ges­tie call to action: reser­veer een stoel, koop een tic­ket, koop het boek, pre-order nu, plan je bezoek

7. Gebruik Coverstories om (nieuwe) klanten een kijkje achter de schermen te geven

Rele­vant voor: cor­po­ra­tes en andere grote orga­ni­sa­ties die de men­se­lijke kant van hun werk wil­len laten zien.

Soort con­tent: repor­ta­ges ach­ter de scher­men, inter­views met klan­ten en mede­wer­kers, een tour door een fabriek, een reis langs de pro­duc­tie­ke­ten of een bezoek aan de men­sen van een onder­be­lichte afdeling.

Sug­ges­tie call to action: ont­vang onze nieuws­brief, bezoek onze web­site, blijf op de hoogte, neem con­tact op

8. Gebruik Coverstories om je podcast te promoten bij een breder publiek

Rele­vant voor: elk merk of orga­ni­sa­tie met een eigen pod­cast die het ver­diend ont­dekt te wor­den door meer luisteraars.

Soort con­tent: een pod­cast afle­ve­ring, ge-embed als audio. Aan­ge­vuld met een korte intro­duc­tie van de serie, de pre­sen­ta­tor, de gas­ten, de onder­wer­pen en een paar opval­lende uitspraken. 

Sug­ges­tie call to action: luis­ter op Spo­tify, Apple Pod­cast, Google Pod­cast, down­load deze aflevering

9. Gebruik Coverstories als een alternatief voor een persbericht

Rele­vant voor: bedrij­ven en andere orga­ni­sa­ties die regel­ma­tig pers­be­rich­ten uit­bren­gen en onte­vre­den zijn met over de media-aan­dacht waar dit toe leidt.

Soort con­tent: je pers­be­richt getrans­for­meerd tot een nieuws­waar­dig ver­haal of arti­kel, bij voor­keur met beeld­ma­te­ri­aal en even­tu­eel video, wat direct gepu­bli­ceerd kan wor­den in de media van jouw keuze.

Sug­ges­tie call to action: ont­vang onze nieuws­brief, bezoek onze cor­po­rate news­room, neem con­tact op met onze persvoorlichters

10. Gebruik Coverstories om je evenement te promoten

Rele­vant voor: elke orga­ni­sa­tor van eve­ne­men­ten met behoefte aan meer bekend­heid of bezoekers.

Soort con­tent: een aan­kon­di­ging van de line-up of het pro­gramma met infor­ma­tie over spre­kers of acts, een pro­mo­ti­o­nele video, een glimp van de voor­be­rei­din­gen, playlists.

Sug­ges­tie call to action: koop een tic­ket, reser­veer een stoel, ont­vang onze nieuws­brief, krijg early bird korting

11. Gebruik Coverstories om je standpunt in het maatschappelijk debat te delen

Rele­vant voor: elk merk met een sterke opvat­ting met de behoefte gehoord en begre­pen te wor­den door een bre­der publiek.

Soort con­tent: oproe­pen tot maat­schap­pe­lijke ver­an­de­ring of een ander poli­tiek beleid, cri­sis com­mu­ni­ca­tie, een bood­schap van een CEO of voor­zit­ter, intro­duc­tie van ini­ti­a­tie­ven en samenwerkingen.

Sug­ge­sted call to action: sluit je aan, teken de peti­tie, bezoek ons event, word lid

12. Gebruik Coverstories voor employer branding

Rele­vant voor: elke orga­ni­sa­tie die het juiste talent wil aan­trek­ken en erkend wil wor­den als een geliefde werkgever.

Soort con­tent: inter­views met hui­dige werk­ne­mers of trai­nees, meer infor­ma­tie over vaca­tu­res of het wer­vings­pro­ces, aan­dacht voor bij­zon­dere arbeidsvoorwaarden.

Sug­ges­tie call to action: sol­li­ci­teer hier, ont­dek onze vaca­tu­res, bezoek onze website

13. Gebruik Coverstories om je relaties te bedanken

Rele­vant voor: elk bedrijf dat leve­ran­ciers, klan­ten, mede­wer­kers of andere part­ners wil bedan­ken door ze in de spot­light te zet­ten.

Soort con­tent: inter­views of por­tret­ten, ver­rijkt met foto­gra­fie en video.

Sug­ges­tie call to action: ont­vang onze nieuws­brief, bezoek onze website

14. Gebruik Coverstories om te laten zien hoe duurzaam je bent

Rele­vant voor: bedrij­ven en orga­ni­sa­ties die meer erken­ning ver­die­nen voor hun inspan­nin­gen voor een duur­zame toekomst.

Soort con­tent: de hoog­te­pun­ten uit je duur­zaam­heids­ver­slag, aan­dacht voor een inno­va­tie die goed is voor het milieu, inter­views met pio­niers, uit­vin­ders en activisten.

Sug­ges­tie call to action: down­load het rap­port, bezoek onze web­site, ont­vang onze nieuwsbrief

15. Gebruik Coverstories om je nieuwe video (serie) te verspreiden

Rele­vant voor: mer­ken die eigen video (series) pro­du­ce­ren, op zoek naar meer kij­kers bui­ten hun eigen kana­len en soci­ale media.

Soort con­tent: een embed­ded afle­ve­ring van een video­se­rie, met een intro­duc­tie of beschrij­ving. Ver­ti­cale video’s kun­nen ook ge-embed worden.

Sug­ges­tie call to action: ont­vang onze nieuws­brief, bezoek onze web­site, bekijk alle afleveringen

16. Gebruik Coverstories om jouw stad, streek of land te promoten als bestemming

Rele­vant voor: lokale of nati­o­nale over­he­den, stads­be­stu­ren en toe­ris­me­bu­reaus (local) die op zoek naar meer bekend­heid en bezoe­kers voor zaken, toe­risme of investeringen. 

Soort con­tent: een gids voor een stad of streek, por­tret­ten van locals, aan­be­ve­lin­gen van insi­ders, lokale onder­ne­mers uit­ge­licht, vir­tu­ele tours.

Sug­ges­tie call to action: plan je bezoek, bekijk onze rei­zen, boek acco­mo­da­tie, ont­vang onze nieuwsbrief

17. Gebruik Coverstories om je educatieve programma’s of opleidingen bekender te maken

Rele­vant voor: uni­ver­si­tei­ten, hoge­scho­len en andere edu­ca­tieve instel­lin­gen, bedrij­ven die trai­nin­gen, work­shops en semi­nars aan­bie­den, zowel online als offline

Soort con­tent: (frag­men­ten van) video col­le­ges, inter­views met hoog­le­ra­ren, trai­ners en spre­kers, een korte intro­duc­tie van een inte­res­sant nieuw thema, stu­die­rich­ting of leergang.

Sug­ges­tie call to action: ont­vang onze nieuws­brief, nu inschrij­ven, start de cur­sus, bezoek de open dag, doe mee aan het seminar

Present your stories in the media like never before

Coverstories helps visionary brands advertise their stories. Engage thousands of readers in news sites and apps, with open rates of up to 12x the industry average.

Present your stories in the media like never before Go to Coverstories

Meer verhalen van Coverstories