Coverstories
Coverstories
Sluit

Coverstories helps visionary brands advertise their stories. Engage thousands of readers in news sites and apps, with open rates of up to 12x the industry average.

coverstories.co
Coverstories

Je eerste Coverstory maak je zo

Wil je indruk maken in de media met verhalen van jouw merk? Deze handleiding helpt je als gebruiker op weg bij het maken van je eigen Coverstories.

In de eerste stap ontwerp je een cover voor je verhaal, uiteraard met een sterke kop.

Stap 1. Ontwerp je cover

Je cover bepaalt de eer­ste indruk van de lezer. In de wereld van tijd­schrif­ten gebrui­ken redac­teu­ren en art direc­tors de uit­druk­king stop­ping power’. Covers met stop­ping power maken zo’n sterke visu­ele indruk dat voor­bij­gan­gers stop­pen en jouw tijd­schrift kopen bij de kiosk. Op dezelfde manier streef je er bij het ont­wer­pen van een Cover­story naar om thumb­stop­ping’ te zijn: zo aan­trek­ke­lijk dat mobiele lezers ver­leid wor­den om jouw ver­haal te ope­nen in plaats van door te scrollen.

Kies een krach­tig beeld
Beeld van hoge kwa­li­teit is een van de sleu­tels tot een hoge open rate voor jouw Cover­story. Gebruik een afbeel­ding van ten min­ste 20002000 pixels. In het ide­ale geval staat er een visu­eel aan­spre­kend ele­ment mid­den in het beeld. Nog een paar best prac­ti­ces:

- Kies bij twij­fel altijd voor beeld dat mak­ke­lijk te begrij­pen is
- Ver­mijd als het kan cli­ché­ma­tige stock foto­gra­fie
- Gebruik lie­ver geen zeer lichte ach­ter­gron­den of al te schok­kende con­tras­ten zodat de tekst goed lees­baar blijft
- Indi­vi­du­ele por­tret­ten wer­ken gewoon­lijk beter dan foto’s van groe­pen mensen

Schrijf een gewel­dige kop
Je kop is een belofte aan je lezer. In het alge­meen geldt: hoe redac­ti­o­ne­ler en nieuws­waar­di­ger de kop, hoe hoger de inter­ac­tie van jouw Cover­story.

- Houd het sim­pel, schrijf in de actieve vorm en beperk je als het lukt tot zes woor­den
- Om een pas­sende kop te beden­ken, helpt het om je jezelf vra­gen te stel­len zoals: wat is er nieuw? Wat heeft iemand aan dit ver­haal? Wat leert een lezer door het ope­nen van deze Cover­story?
- Woor­den als je, we, jouw en onze maken je kop per­soon­lij­ker
- Woor­den zoals hoe, wat, waarom en zo hel­pen om nieuws­gie­rig­heid op te wekken

Pro tip: begin met de intro
Het kan hel­pen om voor­dat je een kop kiest je intro­duc­tie te schrij­ven. Daarom is ook dit deel van de eer­ste stap. Je kunt de intro­duc­tie beschou­wen als een instruc­tie aan jezelf: wat is de essen­tie van dit ver­haal? De intro­duc­tie is een korte en ver­lei­de­lijke samen­vat­ting van wat de lezer te wach­ten staat, bedoeld om con­text te bie­den en een reden te geven om door te scrol­len. Deze tekst staat altijd boven­aan een geo­pende Cover­story, direct onder de kop en wordt over­ge­no­men door soci­ale media en zoekmachines. 

In de tweede stap maak je het hart van je verhaal, waar ook afbeeldingen en video's deel van zijn.

Stap 2. Stel je verhaal samen

Wie op een cover klikt belandt in een arti­kel in maga­zine-stijl, ont­wor­pen om jouw inhoud zo aan­trek­ke­lijk moge­lijk over te bren­gen en de aan­dacht van lezers vast te hou­den.

Zorg voor een goed ritme
Wist je dat lezers gewoon­lijk zo’n twee minu­ten beste­den aan het lezen van een Cover­story? Je kunt de lees­tijd ver­gro­ten door je ver­haal zo aan­trek­ke­lijk moge­lijk vorm te geven voor lezers.

Net als bij het lezen van een papie­ren tijd­schrift, wil je bij het lezen op het scherm zo nu en dan een visu­ele pauze. Daarom raden we aan om een ritme te cre­ë­ren en je tekst op te split­sen in ali­nea’s van zo’n 70 woor­den. Natuur­lijk ben je niet beperkt tot tekst. Voeg als het kan afbeel­din­gen en (embed­ded) video’s toe.

Wis­sel je tekst af en andere ele­men­ten zoals afbeel­din­gen, quo­tes, info­boxes en embed­ded video. Onder elk con­tent­blok ver­schijnt auto­ma­tisch een klein menu waar­mee je nieuwe ele­men­ten kunt toevoegen.

Voeg een nieuw element toe door op + te klikken onder een bestaand element

Aan de lin­ker­kant van ieder ele­ment vind je een sleep-optie om de volg­orde van je con­tent aan te pas­sen. Aan de rech­ter­kant vind je knop­pen voor ver­wij­de­ren of dupliceren.

Het markup menu verschijnt als een tekstfragment selecteert

Als je een stuk tekst selec­teert ver­schijnt het mar­kup menu. Hier kan je de tekst omzet­ten naar cur­sief of vet, een link toe­voe­gen of een tus­sen­kop creëren. 

Zorg met name als je wei­nig afbeel­din­gen hebt om de tekst mee af te wis­se­len voor regel­ma­tige wit­re­gels en tussenkoppen.

Pro tip: voeg een noten­dop-ali­nea toe
Je eer­ste ali­nea grijpt vaak de aan­dacht van de lezer met een anek­dote, een gedurfde con­sta­te­ring of een intri­ge­rende vraag. De tweede ali­nea, bekend onder jour­na­lis­ten als de nut graph (‘noten­dop-ali­nea’) is infor­ma­tie­ver van aard. Deze ali­nea is jouw ver­haal in een noten­dop. Het is de ide­ale plek om de beroemde 5 W’s te beant­woor­den: wie, wat, waar, wan­neer en waarom. Dit is waar je kort en krach­tig je punt maakt en de lezer over­tuigt van de rele­van­tie van je verhaal.

Maak je Coverstory af met een voor jouw merk relevante call to action.

Stap 3: Kies een geschikte call to action

Het toe­voe­gen van een call to action aan je Cover­story helpt bij het beha­len van je mar­ke­ting en com­mu­ni­ca­tie doel­stel­lin­gen (zie ook 17 manie­ren om Cover­sto­ries te gebrui­ken). Hier heb je de kans om van een geïn­te­res­seerde lezer een vol­ger, gebrui­ker of klant te maken.

De hoofd­vraag is: waar wil je dat een lezer naar­toe gaat? Voeg een link toe naar een voor jou belang­rijke web­pa­gina met een bij­pas­sende knop­tekst, een beschrij­ving van wat je te bie­den hebt, een acti­ve­rende kop en een aan­trek­ke­lijke afbeel­ding van je aanbod.

Een aan­tal popu­laire call to actions:

Schrijf je in voor ons eve­ne­ment
Ont­vang onze nieuws­brief
Bestel je tic­ket
Plan je bezoek
Down­load de app
Steun ons met een dona­tie
Start je gra­tis proef­pe­ri­ode
Neem con­tact op
Ont­vang de whitepaper

Stap 4. Deel en promoot je Coverstory

Na het maken van je call to action kun je een pre­view bekij­ken van jouw Cover­story in de media.

Door de pre­view link te delen kun je klan­ten, col­le­ga’s of andere betrok­ke­nen uit­no­di­gen om de inhoud van je Cover­story voor publi­ca­tie te con­tro­le­ren en om feed­back te vra­gen. Door op Cover’, Story’ of Action’ te klik­ken in het navi­ga­tie­menu kun je terug­ke­ren in de edi­tor om last minute ver­be­te­rin­gen door te voeren.

De Publish schuifknop schakelt je Coverstory in: deze is nu online vindbaar.

Jouw publiek zal je net gepu­bli­ceerde Cover­story niet ont­dek­ken tot­dat je het actief deelt of pro­moot. Onder Cam­paigns in het menu aan de lin­ker­kant kun je een betaalde Cover­sto­ries cam­pagne in de media samen­stel­len en boe­ken.

Maar en zijn ook moge­lijk­he­den om zon­der extra bud­get lezers te bereiken.

Social sharing en embed mogelijkheden.

Social
De social sha­ring knop­pen stel­len je in staat om je nieuwe Cover­story direct te delen met je vol­gers via je Facebook, Lin­kedIn of Twit­ter account. 

Embed
Met de embed but­ton aan de rech­ter­kant kun je je nieuwe Cover­story inte­gre­ren in je eigen web­site. Dit laat bezoe­kers de cover van één ver­haal zien.

Als je alle Cover­sto­ries van je merk wilt weer­ge­ven op je eigen web­site, klik dan op je merk­naam in het menu aan de lin­ker­kant. Hier, in het brand set­tings menu, vind je een ver­ge­lijk­bare embed func­tie, die al je actieve Cover­sto­ries aan bezoe­kers laat zien, in een deck of cards’ design.

Pro tip: deel de korte link in e‑mails en chats
Onder­aan elke Cover­story, na de call to action, vin­den lezers social sha­ring knop­pen én een veld met een extra korte URL, die met één klik kunt kopiëren.

Deze korte link is een snelle en stijl­volle manier om een Cover­story te delen in een chat­ge­sprek of een e‑mail.

We zijn altijd op zoek naar manie­ren om deze hand­lei­ding beter te maken. Heb je vra­gen die hier niet wor­den beant­woord? Aar­zel dan als­je­blieft niet om con­tact op te nemen met het Cover­sto­ries team.


Meer verhalen van Coverstories